I heart guts Uterus plush
Uterus REALLY takes their job seriously...